Sun2you InstallQ gecertificeerd Erkend InstallQ en Enphase Platinum installateur

Sun2you Duurzame energie

Sun2you

Algemene voorwaarden

InstallQ: Aantoonbaar beter
Sun2you werkt volgens VCA normen

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: door of namens Sun2You te verlenen diensten met betrekking tot de installatie, het ontwerp of de inspectie dan wel opleiding betrekking hebbende op zonnesystemen en aanverwante diensten.
Installateur: opdrachtnemer Sun2You die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Klant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten en of diensten afneemt van Sun2You.
Offerte: de door Sun2You uitgebrachte offerte voor de levering van een dienst of een product.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sun2You en de klant voor de levering van producten en/of een diensten met de daartoe bijbehorende bijlages en deze algemene voorwaarden
Prijs: de prijs en de overige vergoedingen voor producten en/of diensten die de klant aan Sun2You verschuldigd is zoals deze is gespecificeerd in de offerte.
Producten: Infrarood Panelen met bijbehorende domotica zowel zonnepanelen, de omvormer, alsmede alle andere hardwarecomponenten en materialen benodigd voor het samenstellen van een werkend zonneenergieopwekkingssysteem voor elektriciteit doormiddel van zon- c.q. zichtbaar licht. Tevens al het verstrekte lesmateriaal en de inspectie adviezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Sun2You. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te lezen op de website: www.Sun2You.nl In het geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze voorwaarden en het bepaalde in de offerte prevaleert het bepaalde in de offerte.
1.3 Sun2You behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen.
Eventuele wijzigingen hebben geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten
1.4 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de bevoegde rechter nietig verklaard wordt, zullen de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.


Artikel 2 Overeenkomst en levering; Annulering
2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij er een andere termijn is vermeld in de offerte. Tot het moment dat de offerte is ondertekend door de klant heeft Sun2You het recht de offerte in te trekken of te wijzigen.
2.2 Door ondertekening van de offerte door de klant ontstaat er een bindende overeenkomst. De ondertekening van de offerte door de klant houdt tevens in dat klant instaat voor de constructie van het dak zoals is bepaald in artikel 5.6 en voor het verkrijgen van c.q. een bouwvergunning zoals omschreven in artikel 5.7
2.3 Levering van producten (lees; hardware zoals I.R. panelen, domotica, zonnepanelen, omvormers, schakelapparatuur, etc.) kan in gedeelten plaatsvinden en geschiedt niet eerder dan nadat de betaling van de hardware heeft plaatsgevonden of er een bewijs van betaling is overhandigd aan Sun2You, tenzij anders is aangeven op de offerte. Bij niet tijdige levering door Sun2You dient Sun2You in gebreke worden gesteld, waarbij een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
2.4 De leveringstermijn wordt steeds verlengd met de tijd dat de vertraging in de levering optreedt doordat de levering bij de klant niet kan plaatsvinden door aan de klant toe te rekenen omstandigheden, daaronder begrepen (indien overeengekomen) het niet ter beschikking hebben van voldoende opslagruimte voor de producten of het niet aanwezig zijn op de overeengekomen datum van de installatieafspraak.
2.5 Indien de klant niet aanwezig is op een overeengekomen datum van aflevering of op een installatieafspraak, is de klant aan Sun2You kosten verschuldigd. Dit tot een maximum van 10% van de overeengekomen aanneemsom.
2.6 Sun2You zal in beginsel de producten leveren die met de klant zijn overeengekomen. Indien het product niet meer leverbaar is of om technologische redenen vernieuwd is, is Sun2You te allen tijde gerechtigd om andere, technische gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Sun2You mag worden verwacht. Afwijkingen in (specificaties van) de geleverde producten
c.q. goederen ten opzichte van wat in de offerte is opgenomen, leveren geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst op.
2.7 Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant op het moment van aflevering. De aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in de offerte, of op de wijze zoals nadien is overeengekomen tussen klant en Sun2You.
2.8 Indien na ondertekening door de klant van de offerte blijkt dat de conditie van (het dak van of het plafond c.q. muren) de onroerende zaak waar de producten worden geïnstalleerd, niet toereikend is of blijkt dat de bouwvergunning bedoeld in artikel 5.7 (indien vereist) niet zal worden verleend, dan is de klant niettemin gebonden aan de overeenkomst, doch heeft Sun2You, indien en voor zover zij niet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, de mogelijkheid om, uit coulance-overwegingen, de klant geheel of gedeeltelijk vrij te stellen om de overeenkomst na te komen, dan wel de klant gedeeltelijk of geheel vrij te stellen van de verplichting om de in artikel 5.8 genoemde boetes te betalen.


Artikel 3 Prijs
3.1 De klant is aan Sun2You de prijs verschuldigd zoals is gespecificeerd in de offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, evidente onjuistheden, kunnen na totstandkoming van de overeenkomst door Sun2You worden gecorrigeerd.
3.2 Indien na de datum van de offerte een of meer factoren in de kostprijs een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit door onvoorziene omstandigheden, is Sun2You gerechtigd de prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke verhoging geeft de klant niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3.3 Tenzij anders is overeengekomen, is de prijs door de klant verschuldigd in één keer vooraf of in termijnen zoals gespecificeerd in de offerte. Betalingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Voor de geleverde diensten geldt een betalingstermijn van max. 14 dagen na ontvangst van de factuur.
3.4 In het geval een klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de klant – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Sun2You, onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening van het openstaande bedrag.
3.5 Indien Sun2You na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,=.
Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.
3.6 De klant heeft nimmer het recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Sun2You.
3.7 Meer- en minderwerk, dat wil zeggen door de klant gewenste aanvullingen of wijzigingen van de overeengekomen opdracht, zal in de vorm van debet- of credit nota separaat worden verrekend.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 De eigendom van alle door Sun2You aan de klant geleverde producten blijft bij Sun2You, zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Sun2You heeft voldaan en gaat pas dan over op de klant, wanneer de klant al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Sun2You is nagekomen.
4.2 Zolang de eigendom van een product niet op de klant is overgegaan, mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot producten verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de producten.
4.3 Indien:
a. De klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
b. de klant surseance van betaling is verleend; of
c. ten aanzien van de klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of
d. enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, is de klant verplicht om, zolang het eigendom van de geleverde producten aan Sun2You toebehoort, Sun2You hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Sun2You.
4.4 De klant verplicht zich om, zolang het eigendom van geleverde producten aan Sun2You behoort, Sun2You in te lichten indien hij tot verkoop van de onroerende zaak over gaat, waarop de geleverde producten zich bevinden. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Sun2You.
4.5 Als de klant, na in gebrekestelling door Sun2You in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Sun2You gerechtigd de geleverde producten terug te halen, onverminderd de overige aan Sun2You toekomende rechten. Klant verleent Sun2You toestemming om de producten te verwijderen en terug te halen. De klant zal Sun2You alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van de klant. Bij verwijdering van de producten is Sun2You niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 5 Installatie
5.1 De producten worden door de installateur bij de klant geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders aangegeven in de offerte. De installateur kan voorafgaand aan de installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden inspecteren.
5.2 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen van de zijde van de klant of van andere oorzaken, die tegenover Sun2You geacht moeten worden voor het risico van de klant te zijn, komt voor rekening van de klant.
5.3 Indien de installatie van de producten niet door of onder verantwoordelijkheid van Sun2You plaatsvindt, komen alle kosten voortvloeiende uit onvoldoende of ondeskundig installatiewerk voor rekening van de klant en is iedere aansprakelijkheid van Sun2You te zake uitgesloten.
5.4 De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van de installateur, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de installateur dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de klant heeft medegedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d. dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten alsmede elektrische stroom, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van de installateur gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de installatie van de producten.
e. passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan de andere goederen en van letsel aan personen die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden.
f. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de producten worden geplaatst.
g. voor zover van toepassing, Sun2You tijdig kan beschikken over de voor installatie benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.
5.5 De klant dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Sun2You geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat zoals omschreven, dient de klant Sun2You hiervan tijdig in kennis te stellen.
5.6 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de offerte hebben vergewist van de voor de plaatsing van de producten benodigde constructie en draagkracht daarvan en is de klant aansprakelijk jegens Sun2You voor alle schade en kosten die Sun2You mocht lijden ten gevolge van gebreken in of onvoldoende draagkracht van die constructie.
5.7 Tenzij anders overeengekomen, zal de klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de offerte hebben vergewist dat geen bouwvergunning voor de plaatsing van producten is vereist, dan wel dat een dergelijke bouwvergunning, indien vereist, zal zijn verkregen. Indien blijkt dat de vereiste bouwvergunning wordt geweigerd is de klant aansprakelijk jegens Sun2You voor alle schade en gemaakte kosten die Sun2You als gevolg hiervan mocht lijden.
5.8 Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door de klant verlangde of verstrekte informatie over de bestaande constructie en/of werkwijzen;
c. gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking worden gesteld;
d. gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.
5.9 Indien tijdens het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden door de installateur schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijke schade die samenhangt met de installatie, zal de klant Sun2You onverwijld en in ieder geval binnen 2 werkdagen in kennis stellen.
5.10 Sun2You spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. Sun2You is echter niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade indien zij er niet in slaagt de installatie uit te (doen) voeren.
5.11 Tenzij anders overeengekomen, zal eventueel nodig hijs- en sleepwerk alsmede hak- en breekwerk, metsel-, timmer-, schilderen en stukadoorswerk en dergelijke steeds afzonderlijk in rekening worden gebracht, voor zover de klant zelf geen zorg draagt voor de uitvoering van de werkzaamheden.
5.12 Na afronding van de installatiewerkzaamheden, zal de installateur met de klant de installatie nalopen en controleren. Bij een correcte installatie, dient de klant een protocol van oplevering te ondertekenen, welk protocol door Sun2You ter plaatse wordt verstrekt en ondertekend. Ondertekening van het protocol van oplevering door de klant geldt als een aanvaarding van de installatie.

Artikel 6 Garanties
6.1 Sun2You verstrekt op de ingevolge de overeenkomst door haar te leveren producten de garantie zoals door haar leveranciers aan haar wordt verstrekt. De tekst van deze garanties wordt door Sun2You aan de klant bij de offerte ter beschikking gesteld. In geval van gebreken aan de producten die onder de bedoelde garanties vallen, zal Sun2You kosteloos, ter hare keuze, deze gebreken herstellen, doen herstellen of het betrokken product of onderdeel vervangen, mits die gebreken door de klant aan Sun2You binnen 2 weken zijn gemeld na constatering. Indien Sun2You bij nakoming van haar garantieverplichtingen producten en/of onderdelen vervangt, mag Sun2You de vervangen producten en onderdelen zonder vergoeding tot zich nemen en worden deze eigendom van Sun2You. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid van Sun2You uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van de klant niet aan.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Sun2You alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland.
6.3 De garantie is niet van toepassing indien het gebrek aan het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Sun2You is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing en het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product of installatie, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sun2You zijn verricht en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet geautoriseerde reparateur.
6.4 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. Sun2You streeft ernaar hiervan van te voren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen tot het betalen van deze kosten.

Artikel 7 Intellectueel eigendom
7.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder begrepen de offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, (meet) rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of ander uitingen met betrekking tot producten – berusten bij Sun2You, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
7.2 Het is de klant niet toegestaan de producten na het maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7.3 Sun2You verklaart dat, voor zover zij weet, de door haar geleverde producten, mits gebruikt overeenkomstig de bestemming die in de overeenkomst is voorzien, geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden. Indien niettemin ten nadele van de klant in een tegen de klant ter zake door een derde aangespannen geding, door de Nederlandse rechter in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat een door Sun2You geleverd product inbreuk maakt op intellectueel of industrieel eigendoms- of ander recht van derden, zal Sun2You uitsluitend gehouden zijn dan ter hare keuze, doch na overleg met de klant, het betrokken product te vervangen door een functioneel gelijkwaardig product, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een gebruiksrecht ter zake van een opdrachtgever verwerven, dan wel het betrokken product terugnemen tegen betaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.

Artikel 8 aansprakelijkheid
8.1 Sun2You is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
8.2 De aansprakelijkheid van Sun2You jegens de klant, ongeacht of deze gebaseerd is op wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, is, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen die aanleiding gaven tot Sun2You ’s aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van door de klant aan Sun2You betaalde prijs.
8.3 Sun2You aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor:
a. schade door gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Sun2You binnen een redelijke termijn zijn vervangen of hersteld;
b. Indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste commerciële kansen o f reputatieschade;
c. schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Sun2You op te volgen;
d. schade die is veroorzaakt doordat Sun2You gebruik heeft gemaakt van door de klant gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de klant;
e. schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag of ander van buitenaf komend onheil.
f. schade door verminderde elektriciteitsproductie door schade aan de producten.
8.4 De klant vrijwaart Sun2You tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, werking en de aanwezigheid van de producten.
8.5 Schade die volgens het hiervoor bepaalde voor vergoeding in aanmerking kan komen dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Sun2You te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
8.6 Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens Opdrachtgever en derden.
8.7 Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.
8.8 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Opdracht is beperkt tot het hogere van (i) het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en (ii) de omvang van de 6 laatste door Opdrachtnemer verzonden facturen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren en schadeloosstellen voor aanspraken van derden die verband houdend met het voorgaande.

Artikel 9 Overmacht
9.1 In geval van een verhindering van één van beide partijen bij (een deel van) de nakoming van de overeenkomst, welke aan die partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van het betreffende deel van de overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid op de hoogte stellen. Indien de opschorting als bedoeld in dit artikel drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze ten minste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen met als gevolg dat Sun2You niet meer verplicht is te leveren en/of te installeren en de klant geen betalingen behoeft te verrichten, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn. Wanneer ten tijde van zodanige ontbinding reeds een gedeelte van de overeenkomst is nagekomen door Sun2You, zal de klant daaraan een evenredige betaling verrichten.

Artikel 10 Beëindiging en ontbinding
10.1 Sun2You heeft het recht, zonder dat ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst geheel of gedeeltelijke buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten indien:
a. de klant een van zijn verplichtingen jegens Sun2You niet nakomt; of
b. de klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
c. de klant surseance van betaling is verleend; of
d. ten aanzien van de klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle tussenpartijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Groningen bevoegd, onverkort het bepaalde in de wet.